Din lokala veckotidning

Foto: Marcus Ek

DFF:s tre frågor till lokala partier

Dalslands Fotbollförbund har skickat ut tre frågor till de politiska partierna inför valet.

Inför valen får frågor som rör föreningsverksamhet i stort, det vill säga det som tidigare kallades idrotts- och fritidsfrågor (och även till viss del kulturfrågor) oftast ett mycket litet utrymme i den lokala politiska debatten. Dalslands Fotbollförbund skickade därför tre frågor till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färge-landa, Mellerud, Vänersborg och Åmål, det vill säga de kommuner som finns inom förbundets verksamhetsområde.

Frågorna

1. Anläggningar.

Hur ser ert parti på tillgången av anläggningar i kommunen idag? Är behovet täckt eller behövs fler? Har ni i så fall förslag på nya investeringar?

2. Kommunala bidrag.

Kommunen ger bidrag i olika former till föreningar. Det kan till exempel handla om bidrag för ungdomsverksamhet och för skötsel av idrottsanläggningar. Är ert parti nöjda med de nuvarande bidragen eller kommer ni att ge förslag på förändringar?

3. Kommunal organisation för fritidsfrågor.

Tidigare fanns i kommunerna oftast en fritidsnämnd och en fritidsförvaltning som bland annat ansvarade för föreningsfrågor och anläggningar. (Motsvarande fanns med kulturnämnder och kulturförvaltningar för den sektorn.) Det gav generellt en större politisk uppmärksamhet för dessa frågor och inte minst en enklare väg in i förvaltning och fram till beslut för föreningarna, deras frågor och ärenden. Idag är det svårare att hitta rätt i många av de politiska organisationerna. Ett exempel är att bidrags- respektive anläggningsfrågor hanteras på helt olika ställen i den kommunala organisationen. Är ert parti nöjda med hur frågorna hanteras i nuvarande organisation eller är ni beredda att föreslå förändringar. Tydligare kontaktvägar/kontaktpersoner är exempelvi ett steg på den vägen.

I Mellerud svarade följande fem partier:

Centerpartiet

1. Behoven är INTE täckta. Tillgången till anläggningar är väldigt viktiga för folkhälsan, integration/kamratskap/delaktighet, studieresultat, mycket, mycket mer och inte minst glädje. – Ny belysning vid flera anläggningar, ny/renoverad konstgräsplan, nyanläggning/renovering av planer i anslutning till skolorna. – Engagera fler inom ”gåfotboll” och ev investeringar som kan följa av detta. – Det är viktigt att föreningarna själva är en del av förändringen, delaktigheten. Det är föreningarna som har kunskapen och känner till behoven i just sitt område och inom sin sport.

2. Vi är i princip nöjda, men inser att justeringar måste göras m h t kostnadsutvecklingen, det måste finnas en långsiktighet för att stötta det ideella arbetet. – Vi vill inrätta ”föreningssamordnare” som biträder föreningar – alla föreningar – med viss administration, hålla sig ajour med regelsystemen för bidrag, fortlöpande föra en dialog med föreningsföreträdare om hur verksamheter kan utvecklas mm.

3. Se ovan p 2. Vi är inte helt nöjda idag, utan kommer att föreslå förändringar för att möta föreningslivets önskemål (som jag tycker att vi fångat in ganska väl i de dialoger som förts mellan oss förtroendevalda och företrädare för föreningslivet). – Politiker har haft en konferens tidigare, innan pandemin, om vikten att förenkla vägarna in kommunalt. En väg in och så ska ärendet vara omhändertaget. Det är dags att utveckla denna tankegång nu när administrationen inte längre är nedtyngd av pandemin.

Kristdemokraterna i Mellerud

1. Vi i kristdemokraterna känner till att konstgräset som föreningsalliansen anlade för ganska många år sedan är slut och i behov av utbyte. Vi känner till att standarden på friidrottsbanorna kring Rådavallen är dåliga. För det förstnämnda pågår diskussioner hur ekonomin kan lösas mellan föreningar, sponsorer och kommunen. Då det gäller andra delen finns det redan anslaget i kommunens budget.

2. För oss kristdemokrater är Melleruds kommuns profil på bidragen i rätt riktning det vill säga att de föreningar som har stor ungdomsverksamhet ska ha mest stöd och de föreningar som inte har ungdomsverksamhet får klara sig utan kommunala stöd. Kommunens förvaltning har fått uppdrag att se över nuvarande reglemente för justeringar men vi tror inte på några revolutionerande ändringar.

3. I Melleruds kommun sorterar dessa frågor under kommunstyrelsen. Det finns inget som tyder på att det skulle startas en fritidsnämnd igen men det som diskuterats är att tydliggöra organisationen och rekrytera en ansvarig fritidsintendent. Detta är en tjänstemannafråga men vi kristdemokrater ställer oss bakom en sådan förändring.

Kommunpartiet i Mellerud

1. KommunPartiet ser här en balansgång i vart man skall satsa resurser så att dessa kommer till gagn för så många som möjligt. Föreningslivet på de mindre orterna kan ibland vara svårt att vidmakthålla och att då satsa pengar på nya anläggningar där kan visa sig långsiktigt vara svårt att motivera. Detta både ur nyttjandegrad och framförallt dess skötsel. Därför är det viktigt att vi identifierar de verksamheter som har god livskraft och satsa där. Vårt parti har lite nya ideér när det gäller NordalsAlliansens konstgräsplan. Vi kommer att föreslå förändringar i utförandet av den nya planen som kommer göra stor skillnad. Detta är en investering som även gynnar fler klubbar och verksamhetsutövare. Vi har också arbetat för allvädersbanorna som är på gång runt kommunens idrottsanläggning. Men mer behöver göras och framförallt att det blir en rättvis fördelning mellan klubbverksamheterna i kommu-nen.

2. KommunPartiet Mellerud vill här se en översyn av de olika bidragen så att en jämn och rättvis fördelning uppnås, här vet vi att det finns en förbättringspotential. Samtidigt så är ju olika idrotter i olika grad populära vilket medför olika behov av resurser, detta kan vi inte bortse från. Men klubbar inom samma sportområde bör man vara väldigt noga att behandla lika.

3. I och med inrättandet av en tillväxtenhet där vi nu har fått en nytillsatt chef så utgår vi ifrån att detta är ett led i en förbättring av just detta. Vi vill få möjlighet att utvärdera detta under kommande mandatperiod. Vi kommer att ha era frågor i betänkande och lyfta dessa inom förvaltningen så vi får fokus på detta och underlätta för föreningarna i deras arbete.

Moderaterna

1. Vi är för tillfället nöjda med antalet anläggningar runtom i kommunen. Varje idrottsförening har egna anläggningar, och dessa är i regel i gott skick. Så ska det fortsätta. Moderaterna i Mellerud är även för investeringen för att få till en ny konstgräsplan i centrala Mellerud.

2. Moderaterna i Mellerud ser idrottsföreningarna som ägnar sig åt ungdomsverksamhet som ovärderliga för kommunen. Därför vill vi se över möjligheten att höja aktivitetsstöden till de idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamheten.

3. Vi medger att fritidsfrågorna har fått allt för lite uppmärksamhet under åren som gått. Detta är helt enkelt något som måste bli bättre. Det är ett löfte från oss att vi ska se över om vi kan flytta frågorna för att få mer fokus kring dessa. Förslagsvis från KS till KUN.

Socialdemokraterna

1. För fotbollens del anser vi att behovet är täckt då det i kommunen finns fyra anläggningar med sammanlagt nio fullstora planer. Däremot behöver konstgräset bytas ut, men vad vi för-står pågår redan planering för detta. Likaså är Rådavallens A-plan i behov av förbättring. Med den nya hallen vid Rådahallen anser vi också att behovet av inomhushallar i princip är täckt. Däremot är situationen för friidrotten betydligt sämre, men här finns investeringsmedel av-satta i kommunens budget. Likaså saknas det en konstfrusen isbana i kommunen, vilket kan vara en orsak till att ingen förening i kommunen har någon isidrott på programmet. Dessutom är det en brist att bowlinghallen bara har fem banor, vilket försvårar seriespelet för BK Håvås, som i år avancerat en division. På sikt borde även ridningen få en anläggning närmare centralorten, gärna i föreningsdrift. Bland annat har Ridförbundet påtalat detta. Att i dagsläget lova nya investeringar i idrottsanläggningar, förutom de som redan är på gång, vore direkt oansvarigt. Dels är vi enligt alla rapporter på väg in i en lågkonjuktur, dels finns det stora behov inom många områden, bland annat förskoleverksamheten där en stor del sker i tillfälliga lokaler.

2. Vi kommer att driva frågan om en översyn av föreningsbidragen. Det kommunala aktivitets-stödets åldersspann bör harmonieras med det statligas. Likaså bör nivåerna i stödet ses över, både aktivitetsstödet och anläggningsbidragen. Föreningsbidragen är en mycket liten del av den kommunala budgeten och det bör vara möjligt med en höjning utan att kommunens ekonomi äventyras.

3. Idag är det Kommunstyrelsen som har huvudansvaret för föreningsverksamheten. Vi ser det naturligt att Samhällsbyggnadsförvaltningen, som lyder under KS, fortsätter att ansvara för anläggningarna. Däremot är det en klar nackdel att det inte i kommunen finns en tjänsteman med uppgift att stötta föreningarna. Till exempel saknas sådan kontaktinformation på kommunens hemsida. Vi kommer att arbeta för att en sådan tjänsteman utses och för att fritidsfrågorna regelbun-det ska behandlas i KS.