Planerna på en vindpark vid Tronserud har fått nej av Försvarsmakten.

Vindkraftspark stoppas av försvaret

Det är osäkert om den planerade vindkraftsparken vid Tronserud – ett område inom Dalskog och Bäckefors – blir av. Försvarsmakten säger nej.

– Nu är projektet satt på paus. Vi får se om vi kan göra någon förändring som försvaret godkänner.

Det säger Linda Wågström, projektledare på VKS Vindkraft Sverige AB.

Området för Vindpark Tronserud berör Melleruds och Bengtsfors kommuner. Bäckefors ligger cirka 3,5–4 kilometer väster om området. Söder ut ligger Teåkerssjön och Dalskog. Norr om området ligger Marsjön och Lunnebomossen.

Företaget VKS Vindkraft Sverige AB har hållit ett första myndighetssamråd med representanter för de båda kommunerna, samt länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sedan kom försvarets svar: Nej.

Hemliga skäl

Skälen till avslaget är hemligstämplande, inget som vindkraftsbolaget får veta. Däremot framhåller Försvarsmakten alltid att vindkraftverk stör verksamheten och utrustning som radar, kommunikation och sensorer. Det minskar förmågan för att utföra sitt uppdrag. 

Vindkraftsbranschen anser i sin tur att det är svårt att föra en dialog med Försvarsmakten om var vindkraftsverk kan lokaliseras.

Vindpark Tronserud omfattar det här området i Melleruds och Bengtsfors kommuner.

I dag är dessutom frågan aktuellare än på länge. Mot bakgrund av omvärldsläget håller försvaret på att rusta upp både när det gäller materiel och personal.

Samtidigt diskuteras Sveriges klimatmål och möjligheter att minska beroendet av fossil energi. Bland alternativa energislag anses vindkraft ha en roll att spela.

15 vindkraftverk

Antalet planerade vindkraftverk är 15 stycken. Totalhöjd med rotorblad beräknas till 250–300 meter. Vindparken beräknas producera cirka 270 Gwh per år. 1 Gwh, gigawattimme, motsvarar 1 000 000 kilowattimmar.

Närmast vindpark är Ränsliden, cirka 4 kilometer nordost om projektområdet Vindpark Tronserud.

Enligt den ursprungliga tidplanen skulle samråd ha hållits i februari med berörda markägare och intressenter i båda kommunerna. Vindparken omfattar 13 fastigheter. Anläggningsarrende och föravtal har upprättats med nio av dem.

Samtidigt påbörjas utformningen av anläggningen och start av processen med miljökonsekvensbeskrivning. 

Målsättningen var att ansöka om tillstånd att börja bygga under perioder november–december 2023.

Baserat i Motala

Vindkraftsprojektet drivs under företagsnamnet Vindpark Tronserud i Bengtsfors AB. Det bildades den 18 november 2021. Registrerat på samma adress i Motala är ytterligare tio företag. Sex av dem sysslar av namnen att döma med vindkraft. Bland annat VKS Vindkraft Sverige AB, som driver vindparkerna.

Tommy Löfgren