Hittills har 40 000 ton massor körts till den gamla bergtäkten. Foto: Privat.

Oro för miljön kring bergtäkten

håverud

Verksamheten att slänta ut i en gammal bergtäkt i Håverud har stoppats av kommunens miljö- och energikontor. Massorna som fraktas dit har väckt oro då rester av elavfall, plast och gummi har upptäckts och boende i området hört av sig.

I maj 2020 ansökte Karsten Lökke, ägare till det gamla stenbrottet på Skalåsen, hos Dalslands Miljö- och energikontor om tillstånd att anlägga en slänt  av schaktmassor i en gammal bergtäkt, med syfte att minska risken för fallolyckor vid de branta bergväggarna.

80 000 kubikmeter schaktmassor planerades att användas och arbetet beräknas pågå i cirka fem år med sammanlagt 2 200 transporter.

I Miljökontorets beslut att tillåta detta krävdes att schaktmassornas föroreningsnivå inte får överstiga gränsen för känslig markanvändning och att annat avfall än schaktmassor ska hålla ett värde under ”mindre än ringa risk”  för urlakning. 

Klagomål från boende

I mars 2021 kom klagomål från allmänheten om massor som luktade olja. När Miljö -och energikontorets inspektör besökte området kändes visserligen ingen oljelukt, men det framkom att massorna inte bara består av  schaktmassor utan även recyclat konstruktionsmaterial (kallat fines) från Stena Recycling. 

Materialet fines blandas med kompostjord och innehåller grus, jord, skrot, plast, glas och klassas som icke farligt enligt Stena.

Enligt Länsstyrelsen, som Miljö- och energinämnden kontaktat i fallet, är avfallet dock ofta i gränstrakterna för att klassificeras som farligt avfall, men eftersom urlakningshalten är så låg medgav Energi- och miljökontoret i våras fortsatt användning av materialet.

Inspektionsförbud

I augusti kom nya klagomål från allmänheten, det luktade konstigt och man såg plastbitar och delar av kretskort i massorna som tippats i bergtäkten. Man uppmärksammade också miljökontoret på att det finns en mosse 50 meter från där massorna tippats, trots att det i anmälan står att det inte ligger i närheten av våtmark.

Med anledning av det gjorde miljökontoret en ny inspektion i oktober. Då ansågs att verksamheten inte följt sitt kontrollprogram och att mottagningskontrollen har brister. 

Det har kommit in avfall som inte ska förekomma på området och blandats i massorna. Någon kontroll av transporter och antal lastbilar som belastar området saknas eftersom täkten till stor del är obemannad.

– Massorna har bytt karaktär. De har ansökt om schaktmassor, inte detta. Därför har vi utfärdat ett förbud mot fortsatt verksamhet, säger Heléne Jörgenfeldt, miljö- och hälsoskyddsinspektör hos Dalslands Miljö- och energikontor, med ansvar för bland annat schaktmassor.

Överklagar

Prover på avfallet har nu tagits och man väntar svar denna vecka. Därefter kommer möte med alla inblandade att hållas och beslut att tas om vad som är lämpligast att göra. 

Karsten Lökke menar att det finns en rad missuppfattningar, att beslutet om förbud tagits på felaktiga grunder, utan att han fått yttra sig. 

Han framhåller i en skrivelse till kommunen bland annat att mottagningskontrollen sker helt enligt kontrollprogrammet, att handläggaren blandar ihop släntarbetet med täktverksamheten och att fines som material i släntarbetet var godkänt. Karsten Lökke överklagar beslutet och anser att det bör omvärderas.

Hittills har 40 000 ton massor körts till bergtäkten. 

Karin Åström