Glada miner vid bordet när politiker i Mellerud och Bengtsfors redogjorde för positiva siffror från kommunernas samverkan inom IFO-området. Från vänster Daniel Jensen, (KD), ordförande i socialnämnden, kommunalrådet Morgan E Andersson (C), från Mellerud samt Stig Bertilsson, (M), kommunalråd och Kåre Karlsson (C), ordförande i sociala utskottet i Bengtsfors.

Mellerud sparar miljoner på IFO-samverkan

Nu börjar resultatet visas sig av den samverkan inom IFO, individ- och familjeomsorgen, som Melleruds och Bengtsfors kommuner arbetar efter. Inte minst ekonomiskt.

Mellerud kunde minska kostnaden för köpt vård med 8,4 miljoner kronor. Pengar som går till andra verksamheter.

– Vi har kunnat satsa på familjecentralen och på en tjänst som äldreomsorgspedagog, säger Daniel Jensen (KD), socialnämndens ordförande.

Samarbetet sjösattes för ett och ett halvt år. Samtliga partier i de båda kommunerna utom Socialdemokraterna står bakom bakom avtalet. 

– Mig veterligen finns det inga andra kommuner som har delad administration på vårt sätt. Vårt arbete följs av många. Även SKR, Sveriges kommuner och regioner har ögonen på oss i ett positivt sammanhang, säger Morgan E Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Sparar miljoner

Vid en tvärpolitisk träff i Bengtsfors den 3 juni, fick politikerna svart på vitt hur det har gått och att skattepengar sparats genom effektivare arbetssätt.

I Mellerud har kommunen dessutom sparat 6,3 miljoner kronor på köp av inhyrd personal. Samtidigt har kostnaden för försörjningsstödet har minskat med 2,7 miljoner kronor.

Daniel Jensen säger att han aldrig under sina 16 år som politiker varit med om att genomföra åtgärder eller arbetssätt som gett så stor positiv effekt.

Även för Bengtsfors kommun är besparingarna stora även om de inte är riktigt på samma nivå resultaten för Mellerud.

Bättre kvalitet

Enligt Morgan E Andersson ger samverkansavtalet en grund för att rätt insats görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. 

– Det ger bättre kvalitet i myndighetsutövningen och en större rättssäkerhet för invånarna, säger han.

En vinst i samverkansavtalet som lyfts fram är att det skapar möjlighet till specialisering och att en teamfunktion kan skapas runt insatserna. Därmed blir organisationen mindre sårbar.

Genom samverkan har riktlinjer och rutiner skapats som ger en större tydlighet i arbetet.

Daniel Jensen pekar på ytterligare vinster för Mellerud sedan avtalet infördes.

• IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har släppt sin granskning av ärenden i kommunen.

• Inga försenade utredningar.

• Den egna granskningen har kommit i gång.

Framtida möjligheter

Vid en pressträff med Morgan E Andersson och Daniel Jensen och från Bengtsfors Stig Bertilsson (M) och Kåre Karlsson (C) framgår det att det finns ett antal utmaningar i det fortsatta arbetet med att samverka.

En är att behovet av spetskompetens inom området inte är större än tillgången. IFO-verksamhet kräver till stor det formell kompetens som i dag är svår att rekrytera.

Samtidigt är politikerna överens om att samverkan inom området mellan kommunerna är rätt väg att gå.

– Det här gör att vi ligger i framkant. Det är också möjligt för andra kommuner att hänga på senare, säger Morgan E Andersson.

Tommy Löfgren


”Det är politiken som ska styra”

– Vi är inte emot samarbete i sig, men det är politiken som ska styra inriktningen och fatta besluten. Det upplever vi inte ha skett här.

Det säger Michael Melby, (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Mellerud.

Socialdemokraterna i Mellerud och Bengtsfors har gått fram gemensamt i kritik mot hur tillkomsten av samverkansavtalet har skett. 

De vänder sig inte mot enskilda tjänstemän i verksamheten. Det är Michael Melby noga med att poängtera. Däremot anser han att politiken fått för liten möjlighet att påverka inriktningen.

Michael Melby (S) är fortsatt kritiskt till hur samverkansavtalet med Bengtsfors om IFO-området kom till.

Ta tillbaka

– Jag säger som Magdalena Andersson; Det är dags att ta tillbaka demokratiska kontrollen. Det är vi politiker som ska fatta besluten.

En central S-kritiken är att man inte fått inflytande över hur samarbetet ska organiseras. I de möten mellan förvaltningarna och partierna som genomförts har det varit tjänstemännen som pekat ut färdriktningen.

– Från början var tanken att avgiftsförklaringen skulle undertecknas av de båda kommunstyrelserna. Vi protesterade och fick igenom att det först behandlades av våra kommunfullmäktige.

Ryms inte

Socialdemokraterna inställning nu är att ytterligare steg i samverkan inte ryms i den avgiftsförklaring som respektive kommunfullmäktige beslutade 2021.

Socialdemokraterna är största parti i Mellerud. Vid ett eventuellt maktövertagande efter höstens val är partiet berett att se över samverkansavtalet med Bengtsfors kommun.

– I slutändan handlar det om omsorgen om vårdtagarna och vår personal som jobbar med den, säger Michael Melby.

Tommy Löfgren