Med dessa maskiner fräser man in makadam i befintlig vägkropp. Foto: NCC.

Arbete på väg 2149 Mellerud-Grinstad och väg 2177 Mellerud – Holm kyrka

På uppdrag av Trafikverket kommer NCC att renovera väg 2149 och väg 2177 på sträckorna Mellerud-Grinstad och Mellerud-Holms kyrka.

Arbetet består av att förstärka vägen genom infräsning av makadam samt asfaltering.

När vägarna förstärks kommer makadam att spridas på vägarna och blandas in med en stor fräsmaskin. I samband med detta föreligger risk för stenskott och fastkörning. Vid asfaltering kommer det att vara trångt att passera, och risk för stenskott samt asfaltsstänk föreligger. 

Arbetstiderna är cirka 6:00 till 20.00. Arbetet kommer att pågå måndag till torsdag helgfri vecka. Vid genomfart – räkna med 30 min längre restid. 

Väg 2177 kommer att förstärkas 27/4 och första lagret asfalt läggs 3/5. Flera lager asfalt kommer att läggas inom perioden 6/5-21/5.

Väg 2149 kommer att förstärkas mellan 28/4-3/5 och asfalteras med flera lager i perioden 4/5-29/5

Vid arbetena kommer vägen att stängas av för genomfartstrafik, boende på sträckan kommer att släppas fram, och denna trafik regleras av vakter och lotsbil. Väntetiden kommer att vara upp till 30 minuter, välj omledningsvägen i första hand då all trafik genom arbetsområdet leder till risker för såväl personal som kvalitet på utfört arbete. 

Efter att huvudvägarnas asfaltering är klar kommer infarter, anslutande vägar och p-platser asfalteras för att avjämna nivåskillnaden mot den nya asfalten på vägen. 

Det är stora mängder asfalt och grus som skall transporteras till och från vägen. Det gör att mycket tung trafik kommer att röra sig i området. 

Visa hänsyn för ett smidigare och säkrare arbete! 

Asfaltsläggaren är cirka 2,65 meter bred. De vägavsnitt som är smalare än cirka 5,3 måste stängas av hel då trafiken inte kan passera arbetsplatsen. All genomfartstrafik kommer då att ledas om och boende kommer att släppas fram med väntetid på cirka 30 minuter. Foto: NCC.
Väg 2149
Väg 2177